Rioolmans.nl - Rioolmans is een ontstoppingsbedrijf, werkzaam in Tilburg en omstreken. Rioolmans staat graag voor u klaar voor al uw problemen met uw afvoer.
24/7 BEREIKBAAR

Algemene voorwaarden

LOODGIETER & ONTSTOPPING

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Rioolmans.nl doet haar uiterste best om de opdracht binnen de afgesproken tijd te leveren en de opdracht naar beste inzicht en vakmanschap uit te laten voeren door een erkend installatiebedrijf of loodgieter.
1.2 Indien een of meerdere van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rioolmans.nl en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen worden.

Artikel 2 Levering van diensten

2.1 Rioolmans.nl zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om de diensten te leveren binnen de afgesproken tijd.
2.2 Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen, of een schade vergoeding te claimen.
2.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die van belang zijn voor de overeenkomst en die in overleg zijn vastgesteld, tijdig aan Rioolmans.nl worden verstrekt. Niet tijdige verstrekking kan leiden tot opschorting van de opdracht of een verhoging van de prijs, conform de normale tarieven.

Artikel 3 Voorstellen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten.
3.2 De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst wijzigen, indien blijkt dat de uitvoering door omstandigheden wordt belemmerd.
4.2 Voor een wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de schriftelijke toestemming van Rioolmans.nl nodig. Meerkosten zijn in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Alle werkzaamheden worden door partner Rioolmans.nl zullen naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst komt voor Rioolmans.nl een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting.
5.2 Rioolmans.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rioolmans.nl van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie is uitgegaan.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Rioolmans.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
5.4 Rioolmans.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan het opdrachtbedrag.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
6.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren, volgens de gebruikelijke uurtarieven tenzij anders is overeengekomen.
6.3 Het honorarium is en kosten ramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 Betaling

7.1 Opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 Verzuim en wanbetaling

8.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal berekend worden vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.2 Is opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke is met de tijdige voldoening van een geldsom verbeurt hij een dadelijk opeisbare som van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 75 Euro. De kosten voor een eventuele faillissementsaanvrage mogen separaat in rekening worden gebracht en bedragen minimaal € 1.340,00 per aanvraag.
8.3 Indien de opdrachtgever een particulier (consument) betreft, worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Bij het uitblijven van betaling zal de opdrachtgever worden aangemaand en een nieuwe betalingstermijn van veertien dagen krijgen. In de aanmaning staat het totale openstaande bedrag, alsmede de uitdrukkelijke nieuwe betalingsdatum vermeld. Daarnaast wordt ook de exacte hoogte van de incassokosten vermeld.
8.4 Indien er hogere kosten gemaakt worden komen ook deze voor vergoeding in aanmerking, waarbij onder meer gedacht moet worden aan gerechtelijke en executiekosten.

Artikel 9 opzegging en tussentijdse ontbinding

9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen in de periode voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst.
9.2 Rioolmans.nl is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, indien; Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt
9.2 Rioolmans.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3 Bij ontbinding van de overeenkomst is opdrachtgever aansprakelijk voor de voor Rioolmans.nl hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 Rioolmans.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rioolmans.nl zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geldigheid

11.1 De rechter in de vestigingsplaats Rioolmans.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Rioolmans.nl het recht geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.3 Op de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Vindplaats van de voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 596.97.067.

 

WhatsApp whatsapp